Doelen / Goals

Doelen COC Limburg - Venlo

Onze doelen zijn…

 

…een steentje bij te dragen om de zichtbaarheid van de roze community in Venlo, ook voor de lange termijn, te waarborgen.

 

…regelmatig ontmoetingsplekken te creëren en daarmee een aanvulling Voor te bieden voor diegenen, die behoefte hebben, om met gelijkgestemden samen te komen, los van de bekende digitale apps en datingsites.

 

… om voor de belangen van de roze community op te komen en, desnoods, te knokken. Wij willen een steun en toeverlaat zijn, belangenbehartiger en bondgenoot, beleid maken, eisen stellen en voor diegenen opkomen, die anders dreigen over het hoofd gezien te worden. Wij dragen tevens ook een warm hart toe aan vrienden van onze community. Zogenaamde “heteroseksuele bondgenoten” zijn dus zeer zeker ook welkom.  Wij zijn er voor iedereen!

 

… om een betrouwbare netwerkpartner te zijn. Samen met anderen een netwerk oprichten, waar mensen met hun vragen en behoeften geholpen kunnen worden, om snel en laagdrempelig de juiste aanspreekpunt te kunnen vinden. Dat houdt in samen te werken met particulieren en stichtingen, maar ook met de professionals bijvoorbeeld de gemeente, de GGD, Roze in Blauw, onderwijs- en zorginstellingen, in. Als lokale COC groep maken wij tevens gebruik van het netwerk,- kennis en ervaring dat het COC Limburg als grootste en oudste LHBTI organisatie in Limburg te bieden heeft.

 

Het is nog allemaal pril en nieuw. Of het een succesverhaal gaat worden bepalen we zelf.

 

Door volgen en delen van activiteiten op Social media of, beter nog, langs komen en meedoen. 

 

Wees van harte welkom!

 

Geef ons een duimpje en volg onze activiteiten.

Wij zijn ook te vinden op instagram ->

https://www.instagram.com/coclimburg_venlo

 

Goals COC Limburg - Venlo

Our goals are...

 

...to do our bit to ensure the visibility of the pink community in Venlo, also for the long term.

 

...to create regular meeting places and thus provide a supplement for those, who feel the need, to get together with like-minded people, apart from the well-known digital apps and dating sites.

 

... to stand up for the interests of the pink community and, if necessary, fight for it. We want to be a supporter, advocate, make policy, make demands and stand up for those who otherwise risk being overlooked. We also extend a warm heart to friends of our community. So-called "heterosexual allies" are therefore very welcome too. We are here for everyone!

 

... to be a reliable networking partner. To set up a network together with others, where people can be helped with their questions and needs, to find the right contact person quickly and easily. That includes working together with individuals and foundations, but also with professionals like cities, the GGD, Pink in Blue, educational and care institutions, in. As a local COC group, we also make use of the network, knowledge and experience that COC Limburg has to offer as the largest and oldest LGBTQ+ organisation in Limburg.

 

It is all still very young and new. Whether it will become a success story is up to us.

 

By following and sharing activities on social media or, better still, stopping by and participating. 

 

Be welcome!

 

Give us a thumbs up and follow our activities.

 

We can also be found on instagram ->

https://www.instagram.com/coclimburg_venlo